Όροι και Προϋποθέσεις

1. ΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΊΑ

 • Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά:

Ως “εργάσιμη ημέρα” νοείται ημέρα (εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας) κατά την οποία οι τράπεζες στην Κύπρο είναι ανοικτές για εργασίες.

Ως “Σύμβαση” νοείται η σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη για την παροχή Υπηρεσιών που διέπονται από τους παρόντες Όρους και την Παραγγελία.

‘Πελάτης’ σημαίνει το φυσικό ή επιχειρηματικό πρόσωπο που αγοράζει Υπηρεσίες από την Εταιρεία και του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στην παραγγελία.

‘Γεγονός ανωτέρας βίας’ σημαίνει ένα γεγονός πέραν του εύλογου ελέγχου οποιουδήποτε μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απεργιών, λουκέτων ή άλλων εργατικών διαφορών, βλάβης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή δικτύου μεταφορών, θεομηνίας, πολέμου, εξέγερσης, πολιτικής αναταραχής, κακόβουλης ζημίας, συμμόρφωσης με οποιονδήποτε νόμο ή κυβερνητική εντολή, κανόνα, κανονισμό ή οδηγία, ατυχήματος, βλάβης εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιάς, πλημμύρας, καταιγίδας ή αθέτησης υποχρέωσης προμηθευτών ή υπεργολάβων.

Ως “Εταιρεία” νοείται η Berkos Developer & Properties, μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο με έδρα τη Λεμεσό, Κύπρος, η οποία εμπορεύεται ως Berkos Developer & Properties.

Ως “δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας” νοούνται όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα σε εφευρέσεις, τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά, επιχειρηματικά και domain names, τα δικαιώματα στην εμπορική αμφίεση ή την εμφάνιση, τα δικαιώματα στην υπεραξία ή τα δικαιώματα αγωγής για μεταβίβαση, τα δικαιώματα αθέμιτου ανταγωνισμού, τα δικαιώματα σε σχέδια, τα δικαιώματα σε λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα δικαιώματα βάσεων δεδομένων, δικαιώματα τοπογραφίας, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα σε εμπιστευτικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας και των εμπορικών μυστικών) και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση είτε είναι καταχωρισμένα είτε όχι και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και των ανανεώσεων ή επεκτάσεων των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και όλων των παρόμοιων ή ισοδύναμων δικαιωμάτων ή μορφών προστασίας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

‘Παραγγελία’ νοείται η παραγγελία που δίνει ο πελάτης υπογράφοντας το έντυπο προσφοράς της Εταιρείας.

‘Φόρμα παραγγελίας’ νοείται το έντυπο προσφοράς που προσυπογράφεται από τον πελάτη και το οποίο μαζί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις αποτελούν δεσμευτική σύμβαση.

‘Παράθεση’ νοείται η γραπτή προσφορά που συντάσσει η Εταιρεία και η οποία περιέχει τις προτάσεις της για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες.

‘Υπηρεσίες’ νοούνται οι υπηρεσίες που θα παρέχει η Εταιρεία στον Πελάτη, όπως ορίζονται στην παραγγελία.

“Προδιαγραφές”: η περιγραφή ή οι προδιαγραφές των Υπηρεσιών στην Παραγγελία.

Ως “Όροι” νοούνται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όπως ενημερώνονται κατά καιρούς από την Εταιρεία.

Ως “ΦΠΑ” νοείται ο φόρος προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται σύμφωνα με το ισχύον αγγλικό δίκαιο και κάθε παρόμοιος πρόσθετος φόρος.

Εργασία λευκής ετικέτας” σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία σε έναν πελάτη ο οποίος επαναπροσδιορίζει τις υπηρεσίες αυτές ως δικές του προς όφελος του πελάτη του.

 • Όπου οι παρόντες Όροι χρησιμοποιούν λέξεις στον ενικό αριθμό, θα πρέπει να ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό της λέξης και αντίστροφα. Όπου οι παρόντες Όροι χρησιμοποιούν λέξεις που δηλώνουν ένα συγκεκριμένο φύλο, θα πρέπει επίσης να ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν όλα τα φύλα και αντίστροφα.
 • Οι επικεφαλίδες στο παρόν έγγραφο εισάγονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την κατασκευή ή την ερμηνεία των παρόντων Όρων.
 • Η αναφορά σε νόμο ή διάταξη νόμου είναι αναφορά στον εν λόγω νόμο ή διάταξη νόμου όπως τροποποιήθηκε ή τέθηκε εκ νέου σε ισχύ. Η αναφορά σε νόμο ή νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει κάθε δευτερεύουσα νομοθεσία που εκδίδεται δυνάμει του εν λόγω νόμου ή της εν λόγω νομοθετικής διάταξης, όπως τροποποιήθηκε ή επαναλήφθηκε.

2. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

 • Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, με αποκλεισμό οποιωνδήποτε άλλων όρων που ο Πελάτης επιδιώκει να επιβάλει ή να ενσωματώσει, ή που απορρέουν από το εμπόριο, τα έθιμα, την πρακτική ή την πορεία των συναλλαγών.
 • Οι παρόντες Όροι και η παραγγελία μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με ρητή γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη.

3. Η ΣΥΜΒΑΣΗ

 • Η παραγγελία αποτελεί προσφορά του Πελάτη για την αγορά των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι οι όροι της παραγγελίας και κάθε σχετική προδιαγραφή είναι πλήρεις και ακριβείς.
 • Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή μόνο όταν η Εταιρεία εκδώσει γραπτή αποδοχή της παραγγελίας, ή όταν η Εταιρεία έχει αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες έχοντας λάβει την παραγγελία, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, οπότε και τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση.
 • Η Σύμβαση αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας για την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη και για την αγορά των εν λόγω Υπηρεσιών από τον Πελάτη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
 • Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει βασιστεί σε καμία δήλωση, υπόσχεση ή εκπροσώπηση που έγινε ή δόθηκε από την Εταιρεία ή εκ μέρους της Εταιρείας και η οποία δεν αναφέρεται στη Σύμβαση. Οποιαδήποτε δείγματα, σχέδια, περιγραφικό υλικό ή διαφήμιση που εκδίδονται από την Εταιρεία και οποιεσδήποτε περιγραφές ή απεικονίσεις που περιέχονται στους καταλόγους ή τα φυλλάδια της Εταιρείας εκδίδονται ή δημοσιεύονται με μοναδικό σκοπό να δώσουν μια κατά προσέγγιση ιδέα των Υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτά. Δεν αποτελούν μέρος της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη για την παροχή Υπηρεσιών.
 • Η Προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών που δίδεται από την Εταιρεία δεν συνιστά προσφορά. Η Προσφορά ισχύει μόνο για περίοδο 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • Για οποιαδήποτε εργασία λευκής ετικέτας, ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία συμβατική σχέση και, ως εκ τούτου, καμία ευθύνη σε σχέση με τον τελικό πελάτη με τον οποίο ο Πελάτης συμφωνεί να εκτελέσει την εργασία λευκής ετικέτας.

4. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 • Η Εταιρεία εγγυάται ότι θα παράσχει τις Υπηρεσίες, όπως ορίζεται στην Παραγγελία, χρησιμοποιώντας εύλογη φροντίδα και δεξιότητα ώστε να συμμορφώνονται από κάθε ουσιώδη άποψη με τις Προδιαγραφές.
 • Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να τηρήσει τις ημερομηνίες εκτέλεσης που καθορίζονται στην παραγγελία, αλλά οι ημερομηνίες αυτές είναι μόνο εκτιμήσεις και ο χρόνος δεν είναι ουσιώδης για την παροχή των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Υπηρεσιών που προκαλείται από γεγονός ανωτέρας βίας ή από την παράλειψη του Πελάτη να παράσχει στην Εταιρεία επαρκείς οδηγίες παράδοσης ή οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες σχετικές με την παροχή των Υπηρεσιών.
 • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις Υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει εταιρεία του Ομίλου ή άλλους υπεργολάβους για την παροχή των Υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι η Εταιρεία παραμένει πάντοτε υπεύθυνη έναντι του Πελάτη για την εκτέλεση των Υπηρεσιών σαν να τις είχε εκτελέσει η ίδια.

5. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ

 • Ο Πελάτης παρέχει βοήθεια και τεχνικές πληροφορίες στην Εταιρεία, όπως εύλογα απαιτείται από την Εταιρεία, σε επαρκή χρόνο για να διευκολύνει την εκτέλεση μιας παραγγελίας σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης ή τα ορόσημα. Ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση της ακρίβειας όλων των πληροφοριών που παρέχονται στην Εταιρεία και εγγυάται και δεσμεύεται έναντι της Εταιρείας ότι οι υπάλληλοι του Πελάτη που βοηθούν στην εκτέλεση μιας παραγγελίας διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εξουσίες.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται το συντομότερο δυνατό και εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας να σχολιάσει ή να εγκρίνει το υλικό που παρέχεται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των διαφημιστικών κειμένων, των όρων αναζήτησης και του γραφικού υλικού που υποβάλλει η Εταιρεία. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό και εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας τις αλλαγές στους δικτυακούς τόπους, στα συστήματα πληροφορικής ή όπου αλλιώς απαιτείται από την Εταιρεία.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για αλλαγές σε ονόματα τομέων, ιστότοπους, τεχνικές ρυθμίσεις και κάθε άλλη σημαντική πληροφορία σχετικά με την τεχνική υποδομή που μπορεί να επηρεάσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία.
 • Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί στις ενέργειες αυτές ή δεν παράσχει τα υλικά που απαιτούνται βάσει της παρούσας ρήτρας 5 εντός οποιασδήποτε συμφωνηθείσας προθεσμίας (και τουλάχιστον εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ζητήθηκε από την Εταιρεία), η Εταιρεία δικαιούται να τιμολογήσει τις υπηρεσίες που έχει παράσχει και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που καθορίζονται στην παραγγελία, ανεξάρτητα από το αν η Εταιρεία ήταν σε θέση να τις παραδώσει ή όχι.
 • Ο Πελάτης αποζημιώνει και διατηρεί την Εταιρεία πλήρως αποζημιωμένη έναντι όλων των ευθυνών, εξόδων και δαπανών που υφίσταται η Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου ως αποτέλεσμα της παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με την παραγγελία, τις προδιαγραφές ή το περιεχόμενο της διαφήμισης ή των ιστοσελίδων του Πελάτη, οι οποίες οδηγούν σε αξιώσεις ή διαδικασίες κατά της Εταιρείας για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων, ή για παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή της σύμβασης ή για δυσφήμιση.
 • Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς, κώδικες πρακτικής και νόμους που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υποχρεώσεών του βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998, του νόμου περί κανονισμού ερευνητικών εξουσιών του 2000, του νόμου περί ανταγωνισμού του 1998 και της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και της αντίστοιχης νομοθεσίας, και συμφωνεί με το παρόν να αποζημιώσει και να διατηρήσει την Εταιρεία αποζημιωμένη σε σχέση με όλα τα έξοδα, τις αξιώσεις ή τις διαδικασίες που εγείρονται κατά της Εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με οποιαδήποτε παράβαση των εν λόγω διατάξεων από τον Πελάτη.
 • Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των αλλαγών βελτιστοποίησης που συστήνει η Εταιρεία, ως στάνταρ σε όλες τις Υπηρεσίες και εκτός εάν ειδοποιηθεί διαφορετικά. Όπως γνωστοποιείται από την Εταιρεία, σε ορισμένες περιπτώσεις για τροποποιήσεις σε υφιστάμενες βελτιστοποιήσεις, ο πελάτης θα επιτρέψει στην Εταιρεία τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του FTP του ιστότοπου ή του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση για την προσθήκη λέξεων-κλειδιών.
 • Η Εταιρεία απαιτεί την προηγούμενη ειδοποίηση για οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν την/τις ιστοσελίδα(ες) του Πελάτη, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία. Εάν γίνουν αλλαγές από τον Πελάτη ή από τρίτους στον ιστότοπο (στους ιστότοπους) του Πελάτη, ενδέχεται να επηρεαστεί η τοποθέτηση στις μηχανές αναζήτησης και η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη.
 • Η Εταιρεία συμβουλεύει ότι το τακτικό, φρέσκο περιεχόμενο που προστίθεται στον ιστότοπο θα συμβάλει στη βελτίωση της σταθερότητας της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης και ο Πελάτης κατανοεί ότι το τακτικό, μοναδικό περιεχόμενο παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ενός ιστότοπου και ότι η μη προσθήκη μοναδικού περιεχομένου θα μειώσει τον αντίκτυπο των υπηρεσιών SEO.
 • Όσον αφορά όλες τις εργασίες λευκής ετικέτας, ο πελάτης θα αποζημιώσει την εταιρεία έναντι όλων των υποχρεώσεων, εξόδων, δαπανών, ζημιών και απωλειών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν άμεσων, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας κέρδους, απώλειας φήμης και όλων των τόκων, ποινών και νομικών και άλλων επαγγελματικών εξόδων και δαπανών) που υπέστη ή υπέστη η εταιρεία και που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του πελάτη του για τις εργασίες λευκής ετικέτας.

6. ΤΙΜΕΣ

 • Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, όλες οι τιμές είναι σε λίρες στερλίνες και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και άλλους δασμούς. Σε περίπτωση που οι δασμοί εισαχθούν ή αλλάξουν μετά τη σύναψη μιας παραγγελίας, η Εταιρεία δικαιούται να προσαρμόσει ανάλογα τις συμφωνηθείσες τιμές.
 • Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να συνεπάγονται την αδειοδότηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και ότι ο Πελάτης ενδέχεται να κληθεί να συνάψει άδεια χρήσης απευθείας με τον εν λόγω τρίτο. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το κόστος απόκτησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για υλικό που θα συμπεριληφθεί στο υλικό μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση (αλλά χωρίς περιορισμό), εικόνων και αδειών χρήσης από τρίτους ιδιοκτήτες και δικαιοπάροχους.
 • Η τιμή που αναφέρεται στην Παραγγελία αποτελεί εκτίμηση που βασίζεται σε ειδική εκτίμηση του αριθμού των ωρών που απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών. Πρόκειται μόνο για εκτίμηση και οι Υπηρεσίες θα τιμολογούνται σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό ωρών που δαπανήθηκαν σύμφωνα με την τιμή που ορίζεται στην Παραγγελία ή την Προσφορά και σε περίπτωση που η τιμή δεν ορίζεται έτσι, ο Πελάτης θα χρεώνεται με το ωριαίο ποσοστό που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας. η Εταιρεία υποχρεούται να επικαιροποιεί την εκτίμηση και τους προϋπολογισμούς σε συνεχή βάση μετά, μεταξύ άλλων, τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε μια παραγγελία.
 • Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι εκτιμήσεις κόστους είναι ακριβείς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε εκτίμηση, εάν έχει γίνει λάθος ή παράλειψη.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ

 • Η Εταιρεία τιμολογεί τον Πελάτη μηνιαίως, είτε εκ των προτέρων είτε μετά την παροχή των υπηρεσιών. Πριν η Εταιρεία εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία, οι πελάτες συνήθως καλούνται να καταβάλουν μια μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Αυτή η εγγύηση είναι σαν εγγύηση ενοικίου. Φυλάσσεται με ασφάλεια και θα συμψηφίζεται με το(τα) τελευταίο(α) τιμολόγιο(α) του Πελάτη όταν ολοκληρωθεί η εργασία που περιγράφεται σε μια παραγγελία. Επίσης, εάν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει ένα μηνιαίο τιμολόγιο όταν αυτό είναι απαιτητό, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει την προκαταβολή για την εξόφληση του τιμολογίου και δεν θα εκτελέσει καμία περαιτέρω εργασία έως ότου αντικατασταθεί η προκαταβολή.
 • Ο Πελάτης οφείλει να εξοφλεί κάθε τιμολόγιο που υποβάλλεται από την Εταιρεία εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου και με εκκαθαρισμένα κεφάλαια σύμφωνα με τον όρο 7.3 κατωτέρω. Ο αριθμός του τιμολογίου πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις πληρωμές και η πληρωμή με BACS, CHAPS, επιταγή και τραπεζικό έμβασμα είναι αποδεκτή.
 • Ο Πελάτης θα καταβάλει όλα τα ποσά που οφείλονται βάσει της Σύμβασης στο ακέραιο χωρίς καμία παρακράτηση ή αφαίρεση, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, και ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε πίστωση, συμψηφισμό ή ανταπαίτηση έναντι της Εταιρείας προκειμένου να δικαιολογήσει την παρακράτηση της πληρωμής οποιουδήποτε τέτοιου ποσού εν όλω ή εν μέρει. η Εταιρεία μπορεί, χωρίς να περιορίζει τα άλλα δικαιώματα ή ένδικα μέσα της, να συμψηφίσει οποιοδήποτε ποσό που της οφείλει ο Πελάτης με οποιοδήποτε ποσό που οφείλει η Εταιρεία στον Πελάτη.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, το ποσό του τιμολογίου θα επιβαρύνεται με τόκους με το νόμιμο επιτόκιο που προβλέπεται από τον νόμο περί καθυστερημένης πληρωμής εμπορικών χρεών (τόκοι) του 1998 ή με επιτόκιο 2% επί του βασικού επιτοκίου της Barclays Bank Plc (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο). Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά όλων των δικαιωμάτων της ανά πάσα στιγμή να προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια θεωρεί κατάλληλη για την ανάκτηση τυχόν μη καταβληθέντων ποσών.
 • Η καθυστερημένη πληρωμή θεωρείται ότι συνιστά ουσιώδη παραβίαση της Σύμβασης, η οποία παρέχει στην Εταιρεία (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) το δικαίωμα να ακυρώσει τη Σύμβαση ή να επιβεβαιώσει τη Σύμβαση και να ασκήσει τα συνήθη ένδικα μέσα για την παραβίαση.
 • Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να παρασχεθούν εν όλω ή εν μέρει λόγω της μη συνδρομής ή της καθυστέρησης του Πελάτη να συνδράμει στην εκτέλεση της Παραγγελίας, η Εταιρεία δικαιούται να χρεώσει τον Πελάτη με ένα εκτιμώμενο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που θα οφειλόταν εάν οι Υπηρεσίες είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με την Παραγγελία. η Εταιρεία δικαιούται πληρωμή βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Εταιρείας για κάθε πρόσθετη εργασία που απαιτείται λόγω της παράλειψης ή της καθυστέρησης του Πελάτη να συνδράμει.
 • Εάν ο Πελάτης ζητήσει στη συνέχεια από την Εταιρεία να ολοκληρώσει τις εργασίες σε συντομότερο χρονικό πλαίσιο από αυτό που καθορίζεται στην παραγγελία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει πρόσθετα χρήματα για να δώσει προτεραιότητα σε τέτοια έργα έναντι των προσχεδιασμένων εργασιών.

8. ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΠΟΝΑ

 • Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποδείξει ότι οι Υπηρεσίες καθυστερούν ή δεν είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση, η Εταιρεία υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να παραδώσει εκ νέου, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες εξακολουθούν να μην είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση μετά από εύλογες προσπάθειες για την αποκατάστασή τους, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σύμφωνα με τον όρο 13.2 α), υπό την προϋπόθεση ότι η παράβαση είναι ουσιώδης.
 • Οι καταγγελίες που αφορούν καθυστερήσεις ή αθέτηση της Σύμβασης υποβάλλονται αμέσως μετά τη στιγμή που ο Πελάτης έλαβε ή όφειλε να λάβει γνώση του θέματος. Εάν ο Πελάτης δεν θέσει το ελάττωμα (εκτός εάν λόγω της φύσης του είναι αδύνατο να διαπιστωθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας) υπόψη της Εταιρείας εντός 48 ωρών, ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις Υπηρεσίες και δεν δικαιούται να ασκήσει ένδικα μέσα που βασίζονται σε καθυστερήσεις ή σε παραβίαση της Σύμβασης.
 • Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ορισμένες Υπηρεσίες βασίζονται σε αγαθά ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (“Υπηρεσίες Τρίτων“). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες Τρίτων θα διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων και ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει εγγυήσεις όσον αφορά τις Υπηρεσίες των Τρίτων και δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν καθυστερήσεις και/ή ελλείψεις σε σχέση με αυτές. Οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων ενδέχεται να παρέχουν τις δικές τους εγγυήσεις στον Πελάτη και ο Πελάτης πρέπει να βεβαιωθεί εάν οι εν λόγω εγγυήσεις (εφόσον παρέχονται) είναι αποδεκτές για τους επιχειρηματικούς σκοπούς ή τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων του Πελάτη.
 • η μόνη ευθύνη της Εταιρείας σε σχέση με τις Υπηρεσίες Τρίτων είναι να επιδεικνύει εύλογη προσοχή και δεξιότητα κατά την επιλογή των παρόχων τους.
 • Τα αποκλειστικά ένδικα μέσα του Πελάτη για καθυστερημένη παράδοση ή για Υπηρεσίες που δεν είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση είναι τα προβλεπόμενα στην παρούσα ρήτρα 8 και, εάν έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα που ορίζονται στους παρόντες Όρους, το τελικό ένδικο μέσο του Πελάτη περιορίζεται στην ακύρωση της Σύμβασης και η μόνη ευθύνη της Εταιρείας είναι να επιστρέψει τυχόν πληρωμές για Υπηρεσίες που δεν είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στη ρήτρα 9 κατωτέρω.

9. ΕΥΘΥΝΗ

 • Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην παρούσα ρήτρα 9, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε απαίτηση που εγείρεται κατά του Πελάτη από οποιονδήποτε τρίτο.
 • Με την επιφύλαξη της γενικότητας της ρήτρας 9.1 ανωτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης, είτε αυτές είναι άμεσες είτε έμμεσες, είτε άμεσες είτε επακόλουθες, οι οποίες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
 • Οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, ακόμη και αν η Εταιρεία γνώριζε τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει μια τέτοια ζημία,
  1. Απώλεια κερδών, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών ή υπεραξίας,
  2. Απώλεια δεδομένων- και
  3. Αθέμιτα κλικ σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς του Πελάτη που διαχειρίζεται η Εταιρεία.
 • Στο βαθμό που η εν λόγω ευθύνη δεν αποκλείεται από τις υποπαραγράφους 9.1, 9.2 και τη ρήτρα 10 κατωτέρω, η συνολική ευθύνη της Εταιρείας (είτε με σύμβαση, είτε με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλως)) βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση ή βάσει οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης ή συνεισφοράς (συμπεριλαμβανομένης της ζημίας σε ενσώματα αγαθά) ή άλλως πως δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό που τιμολογήθηκε για τις Υπηρεσίες.

10. ΆΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ

 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για διακοπές λειτουργίας, παρεμβολές με τη μορφή hacking, ιούς, διαταραχές, διακοπές, ελαττωματικό λογισμικό τρίτων, μηχανές αναζήτησης ή ιστότοπους από τους οποίους εξαρτάται μια υπηρεσία ή άλλες παραδόσεις από τρίτους. η Εταιρεία καταβάλλει τις εύλογες προσπάθειές της για να συνδράμει στις προσπάθειες αποκατάστασης, εφόσον της ζητηθεί από τον Πελάτη. Κάθε εργασία που συνδέεται με τις προσπάθειες αποκατάστασης όπως περιγράφεται ανωτέρω θα χρεώνεται στον Πελάτη χωριστά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή (κατά την κρίση της Εταιρείας) με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας.
 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές που γίνονται χωρίς προειδοποίηση από τον Πελάτη ή από τρίτο μέρος που απασχολεί ο Πελάτης σε ονόματα τομέα, ιστότοπους, συνδέσμους, τεχνικές ρυθμίσεις κ.λπ. και επηρεάζουν τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία. Προηγούμενες ή μεταγενέστερες εργασίες που συνδέονται με τυχόν προσαρμογές που απαιτούνται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών θα χρεώνονται στον Πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή βάσει του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας που ισχύει εκάστοτε κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
 • Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την παροχή Υπηρεσιών σχετικά με τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, τους συνδέσμους, τις διαφημίσεις, τα banners, το pay per click και το google analytics σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για τις σχετικές μηχανές αναζήτησης. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερημένες ή μη σύμφωνες επιδόσεις λόγω αλλαγών στους τυποποιημένους όρους, τους αλγόριθμους αξιολόγησης, τα κριτήρια αναζήτησης, την πολιτική προβολής, τις τιμές και τις προσφορές καμπανιών ή άλλα θέματα πέραν του ελέγχου της Εταιρείας και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στις Υπηρεσίες ως αποτέλεσμα αυτών. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για άλλες αλλαγές ή διακοπή των μηχανών αναζήτησης.
 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για Υπηρεσίες που αφορούν βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, δημιουργία συνδέσμων, διαφημίσεις, banners ή χορηγίες που οδηγούν σε ελάχιστο αριθμό προβολών, θέση ή συχνότητα στις αναζητήσεις για σχετικές λέξεις ή με άλλο τρόπο. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη διασφάλιση ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες οδηγούν σε συγκεκριμένο όγκο επισκεψιμότητας, αριθμό κλικ, εγγραφών, αγορών ή παρόμοιων.
 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις διευθύνσεις URL που απορρίπτονται ή αποκλείονται από μια μηχανή αναζήτησης για οποιονδήποτε λόγο.
 • Εάν ο Πελάτης δεν εφαρμόσει ορισμένες ή όλες τις συστάσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη επιτυχίας που αντιμετωπίζει ο Πελάτης σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

11. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

 • Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι έχει το δικαίωμα χρήσης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όταν παρέχει οποιοδήποτε κείμενο, εικόνα ή αναπαράσταση. (“Υλικά”) στην Εταιρεία για ενσωμάτωση στις Υπηρεσίες και ο Πελάτης με το παρόν παραχωρεί ή συμφωνεί να μεριμνήσει για τη χορήγηση (ανάλογα με την περίπτωση) αμετάκλητης άδειας στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί τα εν λόγω Υλικά για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.
 • Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του Υλικού στο οποίο έχει συμβάλει ή το οποίο έχει εγκρίνει ο Πελάτης δεν παραβιάζει τη νομοθεσία, την ευπρέπεια, τους κανόνες μάρκετινγκ ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων. η Εταιρεία δικαιούται να απορρίψει και να διαγράψει το υλικό αυτό χωρίς να φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον, η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία.
 • Ο Πελάτης θα αποζημιώσει την Εταιρεία για όλες τις ζημίες, απώλειες και δαπάνες που υπέστη ή επωμίστηκε η Εταιρεία ως αποτέλεσμα του ότι το Υλικό που συνέβαλε ή ενέκρινε ο Πελάτης είναι αντίθετο προς τη νομοθεσία, την ευπρέπεια, τους κανόνες μάρκετινγκ ή οποιαδήποτε ενέργεια ότι το Υλικό αυτό παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου.
 • Τα μέρη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο άλλο μέρος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τυχόν αξιώσεις που εγείρονται κατά ενός μέρους, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 • Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στους παρόντες Όρους ή σε μια Παραγγελία, τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που δημιουργούνται, αναπτύσσονται, υφίστανται ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες και είτε υφίστανται κατά την ημερομηνία του παρόντος είτε δημιουργούνται στο μέλλον, περιέρχονται στην Εταιρεία ή στο σχετικό τρίτο μέρος από το οποίο η Εταιρεία έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης με σκοπό την εκτέλεση της Παραγγελίας και αποτελούν ιδιοκτησία της. Ο Πελάτης συμφωνεί να εκτελεί και να παραδίδει τέτοια έγγραφα και να προβαίνει στις πράξεις που είναι κατά καιρούς αναγκαίες για να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιέρχονται στην Εταιρεία.
 • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αναφέρονται στη ρήτρα 11.2, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, να εκχωρούνται, να διανέμονται, να αντιγράφονται, να προωθούνται σε διαδικτυακές ή μη διαδικτυακές δραστηριότητες από τον Πελάτη χωρίς ξεχωριστή, ρητή γραπτή συμφωνία.
 • Εάν η Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Πελάτη λογισμικό, σενάρια, υπηρεσίες ASP κ.λπ. στο πλαίσιο της εκτέλεσης μιας παραγγελίας, ο Πελάτης αποκτά μόνο μια μη αποκλειστική προσωπική μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του εν λόγω υλικού έως ότου παύσουν οι Υπηρεσίες βάσει της παρούσας σύμβασης.
 • Ο Πελάτης παραχωρεί με το παρόν αμετάκλητη άδεια στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί και να εμφανίζει το όνομα, το σχήμα, το λογότυπο κ.λπ. του Πελάτη ως αναφορά στον ιστότοπο της Εταιρείας, σε άλλα υλικά μάρκετινγκ ή τύπους μέσων ενημέρωσης όσο είναι Πελάτης της Εταιρείας και για 18 μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποστέλλει στην Εταιρεία το πιο πρόσφατο λογότυπο ή σχήμα του, όπως και όταν αυτό τροποποιείται κατά καιρούς.

12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

 • Ένα πάρτι (Παραλήπτης) τηρεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα όλη την τεχνική ή εμπορική τεχνογνωσία, τις προδιαγραφές, τις εφευρέσεις, τις διαδικασίες ή τις πρωτοβουλίες που είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και έχουν γνωστοποιηθεί στο παραλαμβάνον μέρος από το άλλο μέρος (Αποκαλύπτον μέρος), των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων ή των υπεργολάβων του, καθώς και κάθε άλλη εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με την επιχείρηση ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Αποκαλύπτοντος Μέρους, την οποία μπορεί να αποκτήσει το Παραλαμβάνον Μέρος. Το παραλαμβάνον συμβαλλόμενο μέρος περιορίζει την αποκάλυψη των εν λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών στους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή υπεργολάβους του που πρέπει να τις γνωρίζουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παραλαμβάνοντος μέρους βάσει της σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι, αντιπρόσωποι ή υπεργολάβοι υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας αντίστοιχες με εκείνες που δεσμεύουν το παραλαμβάνον συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα ρήτρα ισχύει και μετά τη λήξη της σύμβασης.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και για περίοδο που λήγει 5 έτη από την ημερομηνία σύναψής της, η Εταιρεία λαμβάνει την ίδια μέριμνα που η Εταιρεία χρησιμοποιεί για τις δικές της εμπιστευτικές πληροφορίες, ώστε να αποφεύγεται, χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη, η αποκάλυψη σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός από υπεργολάβο που εργάζεται στις Υπηρεσίες και υπόκειται σε παρόμοιες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας) οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή επιχειρησιακής πληροφορίας του Πελάτη την οποία ο Πελάτης έχει χαρακτηρίσει ως εμπιστευτική.
 • Η υποχρέωση της ρήτρας 12.2 δεν ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι ή καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό, εκτός από παραβίαση της παρούσας συμφωνίας, βρίσκεται ήδη ή δικαίως περιέρχεται στην κατοχή της Εταιρείας χωρίς συνοδευτική υποχρέωση εμπιστευτικότητας, αναπτύσσεται ανεξάρτητα από την Εταιρεία ή η Εταιρεία υποχρεούται να την αποκαλύψει βάσει νόμου.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και για χρονικό διάστημα που λήγει 5 έτη από τη λήξη της, ο Πελάτης δεν θα αποκαλύψει σε κανένα πρόσωπο εντός του οργανισμού του που δεν έχει ανάγκη να γνωρίζει, ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, οποιεσδήποτε πληροφορίες και υλικό που δεν αφορά τον Πελάτη και παρέχεται από την Εταιρεία σχετικά με τη μέθοδο ή την προσέγγιση που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την παροχή των Υπηρεσιών.
 • Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από νομικές διαδικασίες, που υπέστη η Εταιρεία ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία συνέβαλε ο Πελάτης, η οποία παραβιάζει τον νόμο περί προστασίας δεδομένων του 1998 ή το δίκαιο μάρκετινγκ. Τα μέρη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο άλλο μέρος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε αξίωση που εγείρεται κατά ενός μέρους, όπως περιγράφεται στην παρούσα ρήτρα.

13. ΔΙΆΡΚΕΙΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΚΑΙ ΕΚΧΏΡΗΣΗ

 • Η Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για ένα ακόμη έτος στο τέλος κάθε έτους, εκτός εάν και μέχρις ότου ένα από τα δύο μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο την επιθυμία του να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη λήξη του τρέχοντος έτους, δίνοντας στο άλλο μέρος γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών για να λήξει στο τέλος της εν λόγω διάρκειας της Σύμβασης.
 • Χωρίς να περιορίζει τα άλλα δικαιώματα ή τα ένδικα μέσα του, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος:
  1. διαπράττει ουσιώδη παραβίαση της Σύμβασης και (εάν η παραβίαση αυτή είναι επανορθώσιμη) δεν επανορθώνει την εν λόγω παραβίαση εντός 30 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του εν λόγω μέρους για την παραβίαση- ή
  2. καθίσταται ή είναι αφερέγγυο ή αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη του (κατά την έννοια του νόμου περί αφερεγγυότητας του 1986) ή (εκτός από τους σκοπούς μιας πραγματικής συγχώνευσης ή ανασυγκρότησης) υποβάλλεται αίτηση ή συγκαλείται συνέλευση ή λαμβάνεται απόφαση για την εκκαθάριση του υπερήμερου μέρους ή το υπερήμερο μέρος τίθεται υπό εκκαθάριση είτε υποχρεωτικά είτε εκούσια είτε συνδιαλλαγή με τους πιστωτές του γενικά ή διορίζεται σύνδικος, διαχειριστής ή διοικητικός διαχειριστής για το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή το υπερήμερο μέρος παύει να ασκεί το σύνολο ή σημαντικό μέρος της επιχείρησής του.
 • Η Εταιρεία, πέραν όλων των άλλων δικαιωμάτων και ενδίκων μέσων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις χρεώσεις της για τις Υπηρεσίες δεν καταβληθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
 • Μετά τη λήξη της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, τα μέρη υποχρεούνται να επιστρέψουν όλα τα υλικά που έλαβαν από το άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Κατά περίπτωση, ο Πελάτης υποχρεούται να αφαιρεί κωδικούς κ.λπ. από τους δικτυακούς τόπους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν ο Πελάτης δεν το πράξει, η Εταιρεία δικαιούται να τιμολογήσει τον Πελάτη σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της για μεταγενέστερες Υπηρεσίες, χωρίς η εν λόγω τιμολόγηση να συνιστά παραίτηση της Εταιρείας από το δικαίωμά της να καταγγείλει τη Σύμβαση.
 • Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών του βάσει της Σύμβασης και των παρόντων Όρων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.
 • Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει ή να αναθέσει υπεργολαβικά οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης και των παρόντων Όρων και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ορισμένα στοιχεία των Υπηρεσιών θα παρέχονται από τρίτους.

14. ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Κανένα από τα μέρη δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για Γεγονός Ανωτέρας Βίας.
 • Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος πιστεύει ότι συνέβη Γεγονός Ανωτέρας Βίας, το εν λόγω μέρος ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος για την έναρξη και τη λήξη του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας.
 • Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων των παρόντων Όρων, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς ευθύνη έναντι του άλλου με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος σε περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης παρεμποδίζεται για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λόγω Γεγονότος Ανωτέρας Βίας.

15.ΔΙΆΦΟΡΑ

 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, τις Υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση προς τον Πελάτη και η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση ή διακοπή των εν λόγω Υπηρεσιών, εκτός από την επιστροφή οποιωνδήποτε προπληρωμένων ποσών σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών, τα οποία στη συνέχεια δεν παρέχονται.
 • Η Εταιρεία είναι ελεύθερη να παρέχει τις Υπηρεσίες της σε τρίτους κατά τη διάρκεια ή μετά την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και για περίοδο 12 μηνών μετά από αυτήν, ο Πελάτης συμφωνεί να μην απασχολεί ή να μην προσλαμβάνει ή να μην προσφέρεται να απασχολήσει ή να προσλάβει οποιονδήποτε έχει οριστεί από την Εταιρεία για να εργαστεί στις Υπηρεσίες.
 • Η παράλειψη οποιουδήποτε μέρους να επιβάλει ή να ασκήσει οποτεδήποτε ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους δεν συνιστά, και δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τους εν λόγω όρους ή δικαιώματα και δεν θα επηρεάζει με κανέναν τρόπο το δικαίωμα του εν λόγω μέρους να το επιβάλει ή να το ασκήσει αργότερα.
 • Εάν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, ο όρος αυτός, στο βαθμό που είναι διαχωρίσιμος από τους υπόλοιπους Όρους, θεωρείται ότι παραλείπεται από τους παρόντες Όρους και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων Όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη της Σύμβασης.
 • Οποιαδήποτε έγκυρη τροποποίηση ή διαφοροποίηση των παρόντων Όρων πρέπει να είναι γραπτή και να υπογράφεται εκ μέρους καθενός από τα μέρη από δεόντως εξουσιοδοτημένα στελέχη.
 • Πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση δεν έχει κανένα δικαίωμα βάσει ή σε σχέση με αυτή.
 • Όλες οι ειδοποιήσεις πρέπει να απευθύνονται γραπτώς στην Berkos,
 • Λεμεσός, Γερμασόγεια 3085, Απόστολου Πέτρου & Παύλου 27
 • , ή σε άλλη διεύθυνση που θα υποδείξει η Εταιρεία.

16. Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η Σύμβαση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ των μερών, είτε προφορικά είτε γραπτά, και αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη σχετικά με τις εν λόγω Υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, εκτός εάν προβλέπεται ρητά, όλοι οι άλλοι όροι και εγγυήσεις (σιωπηρές, νόμιμες ή άλλες) αποκλείονται με το παρόν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 17. ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

 • Η Εταιρεία και ο Πελάτης είναι υποχρεωμένοι να προσπαθούν να διευθετήσουν τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν την ύπαρξη ή την εγκυρότητα της Σύμβασης, μέσω διαπραγματεύσεων, υπό τον όρο ότι κάθε μέρος δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στη δικαιοσύνη.
 • Η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο και τα μέρη συμφωνούν να υπαχθούν στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων.

Services:

Address:

Limassol 3085, Apostolon Petrou & Pavlou 27

Start a New Project
+357 95 174 522